โครงการ "จับคู่กู้เงิน" ระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงิน โดยความร่วมมือ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และสถาบันการเงิน 5 สถาบัน


2021-06-28 20:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ "จับคู่กู้เงิน" ระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงิน โดยความร่วมมือ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และสถาบันการเงิน 5 สถาบัน ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดโครงการจับคู่กู้เงินตามนโยบายรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการ "จับคู่กู้เงิน" ระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับผลกระทบอย่างยาวนานในภาวะวิกฤติดังกล่าวนี้ โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงมาตรการสินเชื่อต่างๆและเงื่อนไขผ่อนปรนการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมในมาตรการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำตลอดจนได้รับเงื่อนไขพิเศษในการผ่อนปรนการขอสินเชื่อซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสามารถดำเนินกิจการต่อไปในภาวะวิกฤตดังกล่าวและในอนาคตด้วยดีต่อไปอีกด้วย วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ "จับคู่กู้เงิน" ระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงิน โดยความร่วมมือ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และสถาบันการเงิน 5 สถาบัน ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดโครงการจับคู่กู้เงินตามนโยบายรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการ "จับคู่กู้เงิน" ระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับผลกระทบอย่างยาวนานในภาวะวิกฤติดังกล่าวนี้ โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงมาตรการสินเชื่อต่างๆและเงื่อนไขผ่อนปรนการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมในมาตรการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำตลอดจนได้รับเงื่อนไขพิเศษในการผ่อนปรนการขอสินเชื่อซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสามารถดำเนินกิจการต่อไปในภาวะวิกฤตดังกล่าวและในอนาคตด้วยดีต่อไปอีกด้วย ในการจัดงานในครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณอย่างสูง ท่านพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี นายชาญยุทธ วันดี ท่านผู้จัดการเขต ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นายโอภาส ธรรมดี ท่านผู้จัดการเขต บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ท่านผู้จัดการ ธนาคารออมสิน สาขาอุบราชธานี นางสาวจริยา ศิลปรายะ ท่านผู้แทนธนาคารกรุงไทย ท่านผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่านคณะกรรมการจัดงาน, ท่านสมาชิกหอการค้าฯ , ท่านผู้ประกอบการร้านอาหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603