การประชุมวิสามัญ สหกรณ์โค กระบือ แพะ แกะและปศุสัตว์อุบลราชธานี จำกัด ครั้งที่ 1/2564


2021-06-24 15:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมวิสามัญ สหกรณ์โค กระบือ แพะ แกะและปศุสัตว์อุบลราชธานี จำกัด ครั้งที่ 1/2564 โดยนายประมอน ขียวขำ ประธานสหกรณ์โค กระบือ แพะ แกะและปศุสัตว์ อุบลราชธานี จำกัด เป็นประธาน เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาการระดมหุ้นและการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์การเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคขุนตลาดอาหารและแนวโน้มการเลี้ยงโค การเลี้ยงแพะเพื่อการส่งออกและแนวโน้ม, การเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์และการเพิ่มคุณภาพสายพันธุ์โคแพะ, การพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์สู่มืออาชีพ ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์การขออนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงินและการเลือกตัวแทนโซนประสานงาน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามรูปแบบของสหกรณ์โคกระบือแพะแกะและปศุสัตว์อุบลราชธานี จำกัด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603