การประชุมปฐมนิเทศโครงการสัมมนา (ครั้งที่ 1) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กลับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซบ)


2021-06-22 14:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 107

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปทุมวัน และห้องปทุมมาศ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการสัมมนา (ครั้งที่ 1) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กลับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซบ) โดยสำนักสำรวจและออกแบบได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท เอ็นทิค จํากัด ให้ดำเนินงานโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคําน้ําแซบ) ด้วยการประชุมดังกล่าวได้มีการเชิญผู้มีส่วนร่วมทั้งภาคองค์กรและภาคประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนหน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆได้ทราบถึงรายละเอียดโครงการโดยเฉพาะความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษาและการศึกษาด้านวิศวกรรม ด้านจราจรและขนส่งและรูปแบบการพัฒนาโครงการตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่อีกด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603