หารือการพัฒนาวัว (นิลอุบล) การพัฒนาตลาดแพะ ภายใต้การดำเนินการความร่วมมือระหว่าง ปศุสัตว์จังหวัดอุบลลราชธานี สหกรณ์โคกระบือแพะแกะและปศุสัตว์อุบลราชธานี จำกัด และหอการค้าจังหวัดอุุบลราชธานี


2021-06-22 14:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุุบลราชธานี และนายประมอน เขียวขำ ประธานสหกรณ์ โคกระบือแพะแกะและปศุสัตว์อุบลราชธานี จำกัด และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.กังวาน ธรรมแสง, นายโกวิท บุญเฉลียว ที่ปรึกษา และสมาชิกสหกรณ์ หารือการพัฒนาวัว (นิลอุบล) การพัฒนาตลาดแพะ ภายใต้การดำเนินการความร่วมมือระหว่าง ปศุสัตว์จังหวัดอุบลลราชธานี สหกรณ์โคกระบือแพะแกะและปศุสัตว์อุบลราชธานี จำกัด และหอการค้าจังหวัดอุุบลราชธานี ตามแนวทางโครงสร้างร่วมกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603