การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564


2021-06-12 16:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม VIP 4 ชั้น 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายดำเนินการให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นแบบจังหวัดที่มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาจังหวัดสร้างชุมชนนวัตกรรมต้นแบบที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาชุมชนในทุกอําเภอ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมหรือวิสาหกิจนวัตกรรมในพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แต่งตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว.ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดอุบลราชธานีโดยนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับพื้นที่จังหวัดของรัฐบาลเป็นหน่วยประสานขับเคลื่อนและรับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดโดยบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดจึงได้เกิดคณะกรรมการดังกล่าวขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603