การเสวนา เรื่อง ย่านชุมชนเก่า อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และแสดงความยินดีกับประธานหอการค้า ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่


2021-06-12 16:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 46

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ย่านชุมชนเก่า อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีมีระบบข้อมูลและฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมย่านชุมชนเก่าอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและมีการพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมต่อไปและเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะชน โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 1.)ย่านชุมชนเก่าสถานีรถไฟอำเภอวารินชำราบ(ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ) 2.)การดำเนินธุรกิจย่านชุมชนเก่า(แหล่งพาณิชยกรรม)อำเภอวารินชำราบ(ในอดีตและปัจจุบัน) 3.)การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับย่านชุมชนเก่าอำเภอวารินชำราบ(สะพาน,สถานีรถไฟ,ถนน) 4.)วิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมในย่านชุมชนเก่าอำเภอวารินชำราบ(ในอดีตและปัจจุบัน) 5.)แนวทางการพัฒนาย่านชุมชนเก่าอำเภอวารินชำราบ(ในอนาคต) ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สุปรียาทาบทาหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมเสวนา ตัวแทนเครือข่ายชุมชน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายมงคล จุลทัศน์ ในโอกาสรับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603