มรภ.อบ เข้าพบและมอบหนังสือเชิญประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเสวนา เรื่อง ย่านชุมชนเก่า อำเภอเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


2021-06-12 16:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย อ.ดร.ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาววราภรณ์ วีระกุล ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าของร้านอารีย์เบเกอรี่ ในโอกาสที่คณะเข้าพบและมอบหนังสือเชิญประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเสวนา เรื่อง ย่านชุมชนเก่า อำเภอเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทพภักดี 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของย่านชุมชนเมืองเก่า อำเภอวารินชำราบ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการจัดทำระบบข้อมูลและฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปะด้านศิลปกรรมย่านชุมชนเมืองเก่า อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาการดำเนินธุรกิจ การประกอบการ การเปลี่ยนแปลงด้านคมนาคม รวมถึงวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมของคนในย่านชุมชนเมืองเก่า อำเภอวารินชำราบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่และควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603