คณะหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีนครอุบลและประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี


2021-06-06 11:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 170

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี กับนางสาวพิทศยา ไชยสงคราม ในโอกาสรับตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนางบัวหลวง อาษาพล ในโอกาสรับตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603