เสวนาในหัวข้อ "ความมุ่งหวังของคนอุบลต่อการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"


2021-03-20 17:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 115

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ "ความมุ่งหวังของคนอุบลต่อการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ซึ่งจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งกำลังศึกษาวิชาสัมมนาทางการปกครองท้องถิ่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ

และวิทยากรร่วมบรรยาย ดังนี้

  1. นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสําอางค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
  2. นางอัฐฌาวรรณ พันธุ์มี คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยเมืองนครอุบลราชธานี ตามแนวโครงการบ้านมั่นคง
  3. ดร.กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  4. นายชลธิษ จันทร์สิงห์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี

ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์นพพร พันธ์เพ็ง

และมีการถ่ายทอดสดการสัมมนาผ่านทาง facebook โดย Ubon Connect


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603