พิธีส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการ BOI


2021-03-18 15:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 250

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการ BOI โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเครื่องจักรกลการเกษตร แก่วิสาหกิจชุมชนศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอนมดแดง ซึ่งโครงการนี้ทางบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมมือกับการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าไปสนับสนุนกิจการขององค์กรในท้องถิ่น สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เพื่อพัฒนาชุมชนเกษตรให้มีความเข้มแข็งสนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ นอกจากนี้ ทางจังหวัดอุบลราชธานี ยังร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ได้ดำเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา หรือ Zero Burn เพื่อแก้ปัญหาการเผาจากภาคการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม เพื่อลดค่า PM 2.5 โดยมีการรณรงค์ ให้ภาคการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบปลอดการเผา ภายในปี 2565 ซึ่งตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 64 ที่ผ่านมา มี 2 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปลอดการเผา คือ อำเภอดอนมดแดง และ อำเภอทุ่งศรีอุดม ซึ่งถือได้ว่าเป็นอำเภอ ต้นแบบปลอดการเผา และเป็นตัวอย่างแก่อำเภออื่นๆ ต่อไป และที่สำคัญที่สุดในการจัดโครงการทั้ง 2 โครงการในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี กินดี อยู่ดี มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603