การประชุมแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SME ด้วย Digital Marketing


2021-03-18 15:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 86

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SME ด้วย Digital Marketing ได้ประชุมร่วมกันกับนายยงยุทธ เจริญรัตน์ ผู้จัดการโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME การเข้าสู่ตลาดออนไลน์และสามารถใช้เครื่องมือที่จะต้องมาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการตลาดออนไลน์ เส้นทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันในวันนี้.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603