การประชุมคณะทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ครั้งที่ 2/2564


2021-03-04 17:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 104

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ครั้งที่ 2/2564 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประกาศให้อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ ลำดับที่ 3 ของประเทศไทยจากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการส่งเสริมวิถีชีวิตและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโพธิ์ศรี อำเภอสิรินธรบางส่วน ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 1,700 ตารางกิโลเมตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ดำเนินงานตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อผลักดันอุทยานธรณีผาชันสามพันโบกให้ไปสู่ระดับโลกต่อไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603