การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564


2021-03-03 16:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 131

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ ที่ปรึกษา/อดีต นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดย นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ด้วยวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และจังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรีและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และกระตุ้นให้สังคมโดยรวมกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีในจังหวัด และเพื่อให้สตรีได้ทบทวนบทบาทการทำงานด้านสังคม ตลอดจนปัญหาความไม่เสมอภาคเท่าเทียมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และเพื่อให้สตรีได้รำลึกถึงการมีบทบาทเท่าเทียมในสังคมทุกระดับ จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้กำหนดให้มีการคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขาต่างๆจำนวน 8 สาขาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นสตรีดีเด่นประจำจังหวัดประจำปี 2564.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603