การประชุมปรึกษาหารือระดมความเห็น วางแผน กำหนดรูปแบบ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี


2021-03-01 16:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริกา 1 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือระดมความเห็น วางแผน กำหนดรูปแบบ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี มีแนวความคิดจัดเวทีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี แสดงวิสัยทัศน์ว่าจะพัฒนาบ้านเมืองไปในทิศทางใด ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ประชาชนมีรายชื่ออยู่ "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603