เข้าร่วมโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี


2021-02-18 15:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 121

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการที่ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบการมีส่วนร่วม และเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ให้มากที่สุด สำหรับการ รับฟังความคิดเห็นของ ภาคส่วนต่างๆ ทางชลประทานก็ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชน ในการทำการสำรวจ ศึกษาความเป็นไปได้ แล้วจึงจะมีการออกแบบโครงการ ช่วงปี 2565 จากนั้น จะเสนอโครงการของบประมาณจากทางรัฐบาล ช่วงปี 2566-67 ทั้งการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และการป้องน้ำท่วม ในช่วงน้ำหลาก ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในเชิงระบบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603