ประชุมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509


2021-02-16 16:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 115

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองเลขาธิการ และนายอุฬาร ปัญจะเรื่อง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ ได้ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นจากหอการค้าทั่วประเทศ ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในที่ประชุม.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603