ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย- ลาว


2021-02-12 15:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 47

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย- ลาว เพื่อรับทราบข้อมูลรวมถึงข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603