เตรียมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher)


2021-02-10 14:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชะธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธาน คนที่ 1และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายอุฬาร ปํญจะเรื่อง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และคณะทำงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคอีสานตอนล่าง) เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ตามนโยบายสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยดำเนินการสรรหากลุ่มเป้าหมายจากภาคการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านภาคราชการในจังหวัดอุบลราชธานี และการสำรวจความต้องการ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายในภาคธุรกิจชุมชน ธุรกิจSMEs และชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความต้องการขอรับการสนับสนุน การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงการดำเนินธุรกิจหรือกระบวนการทำงาน เพื่อลดต้นทุนและให้เกิดประสิทธิภาพการทำธุรกิจยิ่งขึ้นสืบเนื่องต่อไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603