เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่มีสิทธินำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย


2021-02-04 15:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 81

นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่มีสิทธินำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

  1. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา เพียรชนะ

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและตอบคำถามตามลำดับพร้อมทั้งให้มีการถ่ายทอดสดการนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603