ร่วมประชุมหารือเรื่องธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจะให้ราษฎรเช่าพื้นที่ราชพัสดุแปลงที่ อบ. 349


2021-02-03 13:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดแอุบลราชธานี โดย นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจะให้ราษฎรเช่าพื้นที่ราชพัสดุแปลงที่ อบ. 349

โดยนายวิรุจวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับหนังสือหารือความเห็นจากอำเภอโขงเจียมกรณีธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี จึงได้กำหนดประชุมส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาให้เช่าที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603