ร่วมรับฟังและพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ด้านอาหาร ประเภทที่ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


2021-02-02 15:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 79

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังและพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ด้านอาหาร ประเภทที่ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ชื่อผลงาน "ผงปรุงรสแกงเขียวหวานสีออร์แกนิคจากผักไชยา" และได้รับรองผลงานดังกล่าว และในการนี้ ได้ส่งมอบหนังสือรับรองให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อีกด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603