ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 5-1/2564 วาระพิเศษ ซึ่งเป็นกรอบพันธกิจสำคัญของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


2021-02-02 09:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 405

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้ออุบลราชธานี

ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 5-1/2564 วาระพิเศษ ซึ่งเป็นกรอบพันธกิจสำคัญของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย กรรมการรองเลขาธิการ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference

เพื่อกำหนดกรอบพันธกิจสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนพร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูปเพื่อทำหน้าที่ยกระดับและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยให้มีความเข้มแข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปในอนาคต.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603