ประชุมเตรียมการเพื่อเสนอประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี


2021-01-29 16:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น3 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมการเพื่อเสนอประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินชัวิตวิถึใหม่ (New Normal) โดยติดตาม เร่งรัดช่วยเหลือ เยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603