สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูปครั้งที่ 5-1/2564


2021-01-29 15:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 49

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูปครั้งที่ 5-1/2564 วาระพิเศษ ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ VDO Conference และได้ร่วมกันหารือร่วมกับผู้นำและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อเพือกำหนดกรอบพันธกิจสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนพร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูปเพื่อทำหน้าที่ยกระดับและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยให้มีความเข้มแข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปในอนาคต.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603