ร่วมประชุมคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาพื้นที่บริเวณ "ลานขวัญเมือง"


2021-01-25 16:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 49

นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาพื้นที่บริเวณ "ลานขวัญเมือง" จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม

โดยมอบหมายทีมสถาปนิกอิสระ เทศบาลนครอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดทำ Master Plan และแบบพัฒนาพื้นที่บริเวณ "ลานขวัญเมือง" เบื้องต้น โดยนำเสนอในที่ประชุมสรุปรูปแบบต่อคณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวสืบเนื่องต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603