ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


2021-01-25 14:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 294

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วม ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องPOC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธาน จังหวัดอุบลราชธานีได้ออกประกาศเพื่อกาหนดมาตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยให้บุคคลที่เดินทางเข้า – ออกจังหวัด ต้องกรอกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน “ฮักอุบล”

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งเริ่มมีการใช้งานแอปพลิเคชันแล้ว ๗ วัน จึงได้เชิญส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคเอกชน เสนอแนวคิดการพัฒนาและใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวในวันนี้ การกำหนดแนวทางในการพัฒนาและใช้งานแอปพลิเคชัน

“ฮักอุบล” ให้มีประสิทธิภาพ

  • การสร้างความเข้มแข็ง ณ จุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
  • การสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสนใจและใช้งานแอปพลิเคชัน “ฮักอุบล”
  • การประมวลผลและรายงานข้อมูลการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603