บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของจังหวัดทุกภาคส่วน


2021-01-25 14:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

เวลา 09.30 น. นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธาน คนที่ 1 ร่วมประชุม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของจังหวัดทุกภาคส่วน

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของจังหวัดทุกภาคส่วน และเพื่อพัฒนาเมืออัจฉริยะ (Smart city) ของจัวหวัดอย่างยั่งยืนและยื่นขอการรับรองตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603