ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเครือข่ายความรู้ KBO (Knowledge - Based OTOP)

จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ 2564


2021-01-12 11:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 380

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเครือข่ายความรู้ KBO (Knowledge - Based OTOP) จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ 2564 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเพื่อร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ประเภทปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่มีศักยภาพ หรือระดับ 1-3 ดาว ที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทางจังหวัดประสานวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรม จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่หรือใกล้เคียงหรือหน่วยงานองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรม

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม ในด้านคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบ ดีไซน์ การสร้างเรื่องราว (story of product) ช่องทางการตลาด และสร้างแบรนด์ ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผน

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603