ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขนส่งสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (แขวงจำปาสัก)


2021-01-06 14:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 67

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิตร สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมโดยแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับรถขนส่งสินค้าที่จะเข้าไปยังแขวงจำปาสักต้องปฏิบัติตามเงื้อนไขที่กำหนด (4 มาตราการ)

๑. รถขนส่งสินค้าที่จะผ่านด่านสากลทางบกเข้ามาที่แขวงจำปาสัก ต้องเปลี่ยนคนขับรถที่เป็นคนลาวหรือคนต่างประเทศที่ประจำอยู่ใน สปป.ลาว มีใบอนุญาตขับขี่และมีประสบการณ์ขับขี่พาหนะดังกล่าวเพื่อรับประกันความปลอดภัยในเวลาขับขี่

๒. ขนส่งสินค้าที่จะผ่านด่านสากลเข้ามาที่แขวงจำปาสัก แต่ไม่สามารถเปลี่ยนคนขับที่อยู่ประจำใน สปป.ลาว ดังที่กำหนดตามข้อ ๑. ด้านบนได้ ต้องแจ้งล่วงหน้าถึงจุดหมายปลายทางการส่งหรือรับสินค้า จุดที่พักอาศัย และต้องมีเจ้าหน้าที่ติดตามตลอดระยะการขนส่งสินค้าที่แขวงจำปาสัก กรณีการขนส่งสินค้าภายนอกขอบเขตแขวงจำปาสัก จะต้องขออนุญาตหน่วยงานการปกครองของแขวงที่เกี่ยวข้องก่อน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามการขนส่งสินค้าของเจ้าหน้าที่แขวงจำปาสัก เป็นความรับผิดชอบของบริษัทขนส่งสินค้า

๓. รถขนส่งสินค้าที่ไม่สามารถปฎิบัติตามกำหนดในข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ ด้านบน สามารถขนส่งสินค้าเข้ามาจอดและเปลี่ยนถ่ายสินค้าในเขตด่านสากลทางบกที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้แล้วกลับคืนประเทศต้นทางไม่สามารถผ่านด่านสากลทางบกเข้ามาแขวงจำปาสักได้

๔. รถขนส่งสินค้าที่ไม่สามารถปฎิบัติตามกำหนดในข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ ด้านบน สามารถขนส่งสินค้าเข้ามาจอดและเปลี่ยนหัวลากและหางลากที่บริเวณด่านสากลทางบกที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้และกลับคืนประเทศต้นทาง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603