การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563


2020-12-29 17:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 71

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563

โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ จุดประสงค์การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบถึงอุปสรรคและผลการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการพื้นที่และพัฒนาพื้นที่ชายแดนช่องเม็กจากคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน และติดตามผลความคืบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบไปด้วย โครงการก่อสร้างศูนย์สินค้า OTOP เทศบาลตำบลช่องเม็ก และ โรงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด่านช่องเม็ก ทั้งยังครอบคลุมไปถึงการพิจารณาแนวทางข้อเสนอการพัฒนาด่านชายแดนช่องเม็ก และปัญหาอุปสรรค เพื่อบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชายแดนช่องเม็กให้เป็นศูนย์การค้าชายแดนต่อไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603