FAM Trip เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอจุดขายของชุมชนที่มีความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์


2020-12-28 10:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 70

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรม FAM Trip โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประชุมเสวนาและการจับคู่ทางธุรกิจของภาคีเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603