ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2563


2020-12-23 10:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 86

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2563 ระหว่าง วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเพชรรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

นำโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2563

เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนภาคและร่วมการวางแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2025 พร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 และงาน THAI RICE EXPO 2020@ROI ET โดยสานต่อความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603