ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/ 2563


2020-12-21 10:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 59

วันที่ 18 ธันวาคม 2563เวลา 09.30น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 (นางสุมิตรา อติศัพท์ ) เป็นประธานในการประชุม ครั้งนี้ด้วย

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/ 2563

โดยเป็นกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

จะเห็นได้ว่า ก.ธ.จ. เป็นกลไกสำคัญในระดับพื้นที่ที่ทำหน้าที่สอดส่องและให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีบทบาทโดยตรงในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล สามารถช่วยผลักดันให้นโยบายของรัฐบาลด้านต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการของรัฐในพื้นที่จังหวัดที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603