ร่วมประชุุมระดมความคิดเห็น "กลยุทธ์สู่เส้นชัย การค้าชายแดน"


2020-12-17 16:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 88

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ร้าน Papilio House นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ดร.อนิรุธ สืบสิงห์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายวิศาล ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมประชุุมระดมความคิดเห็น "กลยุทธ์สู่เส้นชัย การค้าชายแดน" เพื่อค้นหาศักยภาพผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อยกระดับสู่การค้าชายแดนไทย-ลาวกัมพูชา-เวียดนาม และสร้างความร่วมมือในการค้า โดยมี ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.สุมาลี เงยวิจิตร อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากร

และรับฟังกลยุทธในการก้าวข้ามปัญหา สู่เส้นชัยการค้าชายแดน โดย คุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีการค้าชายแดน คุณจาตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว และคุณนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบัวโนสไอเรส

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603