ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2


2020-12-14 15:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 120

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ The C-Moon Sisaket Tropical Raft - เดอะซีมูน ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายวิทยา วิรารัตน์ กรรมการหอการค้าไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าอุบลราชธานี

การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมีประธานหอการค้า เลขาธิการ ประธาน YEC เลขาธิการ YEC คณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ - ศรีสะเกษ -ยโสธร) ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดในกลุ่ม ตลอดจนหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืนสืบเนื่องต่อไป.

การประชุมหารือกันในวันนี้ กลุ่มจังหวัดมองเห็นความสำคัญและจะขับเคลื่อนร่วมกัน อาทิเช่น

  • การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภายใต้ความต้องการของตลาด
  • การบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นทั้งต่อการบริโภคและต่อภาคการเกษตร
  • การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบสังคม ยุค COVID-19 , ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ,ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ,Sporturism , ส่งเสริมเมืองน่าอยู่ , ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม
  • โคก-หนอง-นา ทางรอด เมื่อยามวิกฤติ COVID-19
  • ทบทวนการขับเคลื่อนซีเกมส์
  • ร่วมมือโครงการ Zero Burn เกษตรปลอดการเผา เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในกลุ่มจังหวัดฯ
  • ส่งเสริม Mice City
  • ส่งเสริมการเลี้ยงโค
  • ส่งเสริมเรื่องผ้าไหม,ผ้าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ
  • ส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจ ,อุตสาหกรรมแปรรูป

ฯลฯ ทั้งนี้ จะได้นำบรรจุในแผนการส่งเสริมของกลุ่มจังหวัดฯ ต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603