หอการค้าอุบลฯร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนส่งเสริมผู้ประกอบการหลังการระบาดโควิด


2020-11-28 09:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 63

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประชุมหารือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมผู้ประกอบการ หลังการระบาดโควิด -19

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางชูศรี กตัญญุตานนท์

รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมประชุมหารือความร่วมมือ กับ คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ และ ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด

“ การประชุมเสวนาและการจับคู่ทางธุรกิจของภาคีเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน “ โอกาสของนักธุรกิจ... การเชื่อมโยงอินโดจีน ด้วยกลยุทธ์อันชาญฉลาด

โดยจะจัดขึ้น ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นี้ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
ซึ่งงานการประชุมดังกล่าวนั้นเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์กรมหาชน) หรือ TCEP และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ในลำดับต่อไปนั้น ทางคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างโอกาส สร้างความรู้ความสามารถ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและส่งเสริมเศรษฐกิจร่วมกันต่อไป

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603