ร่วมแสดงความยินดี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เข้ารับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" ประจำปี 2562


2020-11-27 11:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 172

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.40 น. - 09.45 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

"รางวัลสำเภาทอง"

เป็นรางวัลที่สภาหอการค้าไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนผ่านกลไกหอการค้าจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ว่าราชการจังหวัดรางวัลสำเภาทองใน 4 มิติ คือ

  1. มิติด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
  2. มิติด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด
  3. มิติด้านการบริหารราชการจังหวัด และ
  4. มิติด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเข้ารับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" ประจำปี 2562 หอการค้าไทยได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศและเครือข่าย ได้จัดการสัมมนาหอการค้า

ทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทาง New Normal โดยกำหนด Theme การจัดงานสัมมนาฯ คือ “ไทยช่วยไทย คือ ไทยเท่”


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603