ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น


2020-11-11 13:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 33

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่ชั้น 2 จังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุม

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2564 และการคัดเลือกผู้แทนประชาคมเมืองเป็น

  • กรรมการพัฒนาเทศบาล
  • กรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
  • กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

" โดยมีการนำเสนอปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป. "


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603