งานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit: SID)


2020-02-06 13:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 116

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit: SID) ประจำพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit: SID)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit: SID) ประจำพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit: SID) ประจำพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อนำนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสาขาธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อสร้างความสามารถทางนวัตกรรมเพื่อสังคมให้กับองค์กรต่างๆ โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการให้ประโยชน์หรือสาธิตนำร่องผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการเพิ่มมูลค่า หรือรูปแบบการดำเนินการแบบใหม่ที่สามารถเปลี่ยนสังคมในเชิงบวก อันจะช่วยพัฒนาและส่งเสริมในส่วนของการช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ในการจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยคือ

  1. หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  2. หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา
  3. หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ
  4. หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งติดตามรายละเอียดได้ที่ http://social.nia.or.sid/ หรือ อีเมล์ Social@nia.or.th


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603