ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562


2020-02-05 12:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 39

ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น4 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชพลเรือนดีเด่น ตามคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603