หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คณะทำงานชุดที่ 4


2022-04-27 09:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 ณ อำเภอสิรินธรและอำเภอศรีเมืองใหม่ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คณะทำงานชุดที่ 4

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในกิจกรรมขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คณะทำงานชุดที่4 โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ลงพื้นที่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ อำเภอสิรินธร หมู่ 5 และหมู่ 7 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ อำเภอศรีเมืองใหม่ ตำบลคำไหล และ ตำบลสงยาง มอบชุดเครื่องครัว หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือคนชราที่เดือดร้อน

ทั้งนี้ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,000 บาท


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603