ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลือน Smart City อุบลราชธานี และคณะทำงานขับเคลือนช่องเม็ก Happy Valley ครั้งที่ 4/2562


2019-11-25 11:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 344

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชนี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลือน Smart City อุบลราชธานี และคณะทำงานขับเคลือนช่องเม็ก Happy Valley ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ในมติที่ประชุมเรื่องพิจารณาการส่งเสริมและพลักดันการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสหากิจรวมถึงการคัดเลือกวิสหากิจเพื่อรับงบประมาณและดำเนินการในส่วนของการนำดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการต่างๆในส่วนของกิจกรรมของวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาตนเอง จากหน่วยงาน Digital CEO และจากสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเล็งเห็นว่าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีศักยภาพสูงที่จะประกาศให้เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพื่อเตรียมความพร้อมการสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไปในอนาคต “Smart City” โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรเมืองศักยภาพเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และ สำนักงานเศรษฐกิจและสังคม แจ้งว่า ให้จังหวัดอุบลราชธานีให้มีการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจ ในจังหวัด เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าในด้านการเกษตรในกลุ่มวิสาหกิจ จำนวน 20 กลุ่ม โดยแบ่งงบประมาณ และเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจนคือ คัดเลือกจากพื้นที่อำเภอที่จะเป็น (Zone Smart City)และคัดเลือกจากการลำดับความสำคัญ ในด้านความพร้อมและคุณลักษณะที่ชัดเจนด้านผลประกอบการและการขาดโอกาสในการขยายตลาดจากสำนักงานเศรษฐกิจและความคิดเห็นจากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชนี ได้มีข้อเสนอแนะในที่ประชุมว่าด้วยเรื่องการเลือกวิสาหกิจในด้านปศุสัตว์อยากให้มีการคัดเลือกจากองค์ความรู้จากวิสาหกิจและพิจารณาจากความรู้,การเลี้ยงและความรู้ในด้านการขยายพันธ์ุน้ำเชื่อรวมถึงการแปลรูป เช่นโคขุนอินทรีย์เพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และได้ยกตัวอย่างในส่วนของทุเรียนกับการนำดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ทำให้มีการจองสินค้าข้ามปี เป็นโอกาศสำคัญในการต่อยอดธุรกิจและเพิ่มมูลค่า เพิ่มยอดขาย และได้เน้นย้ำความสำคัญของเทคโนโลยีในด้านการการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการประกาศเป็นเมือง (Sport City) ด้านกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับเกียรติบัตรเมืองกีฬา จากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกานท่องเที่่ยวและกีฬาเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีมีการส่งเสริมอุตสหากรรมกีฬาภายในจ

จังหวัด และการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการแข่งขัน ระดับโลก รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นผลดีต่อจังหวัดอุบลราชธานีในด้านการสร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเศรษฐกิจและสังคม (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นว่าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีศักยภาพสูงที่จะประกาศให้เป็นเขต ส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพื่อเตรียมความพร้อมการสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไปในอนาคต จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรเมืองที่มีศักยภาพเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เมื่อวันที่ 33 ตุลาคม 2562 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจะดำเนินการใน 4 ด้าน ดังนี้

  • Smart Environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) หมายถึง เมืองที่คำนึงถึง ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ โดยใช้ การดูแลสภาพอากาศ การบริหาร จัดการ

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็น ระบบ เช่น การจัดการน้ำ ของเสีย และการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ตลอดจนเพิ่ม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

  • Smart Economy เศรษฐกิจอัจฉริยะ หมายถึง เมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยว

อัจฉริยะ เป็นต้น

  • Smart Mobilty การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) หมายถึง เมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของระบบขนส่งและการสัญจรที่หลากหลาย เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • Smart People พลเมืองอัจฉริยะ หมายถึง เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬา (Sport City) ด้านกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน

การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองกีฬา (Sport Gity) ด้านกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลขน จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับเกียรติบัตรเข้ารับมอบป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตรเมืองกีฬา จากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ หันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยให้การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาไปสู่ความ เป็นเลิศ เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาภายในจังหวัด และการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการแข่งขัน ระดับโลก รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ในการเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาชาวต่างชาติ ที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นการขยายผลการเป็นเมืองกีฬา และต่อยอดการพัฒนากีฬา ในจังหวัดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

แผนพัฒนา Smart City จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2561 - 2565

  1. จังหวัดอุบลราชธานีได้บรรจุแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ในแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 - 2565 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ทันสมัย ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.การกำหนดกรอบการพัฒนา Smart City ในพื้นที่ 3+1 เมืองเดิม ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่องนำร่อง อำเภอโขงเจียม อำเภอสิริธร และช่องเม็ก

3.การเสนอขอรับการส่งเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จากสำนักงานเศรษฐกิจและสังคม

(สศด.) กระทรวงดิจิหัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ใน 4 ด้าน

Smart Environment Smart Economy Smart Mobility Smart People

4.การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเศรษฐกิจและสังคม (สศด.) ในด้าน Smart Economy เรื่อง Smart Tourism ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5.จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการจัดสรรโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

อุบลราชธานี Smart City ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603