การประชุมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบคนดีศรีอุบลฯ


2019-11-22 08:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 158

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบคนดีศรีอุบลฯ โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม

ในการประชุมได้มีการประชุมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบคนดีศรีอุบลฯ และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ช่วยประสานงานและรวบรวมผลงานของประชาชนที่สนใจส่งผลงาน มายังสภาวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งเป็น 11 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพ, ด้านเกษตรกรรม, ด้านการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น, ด้านเศรษฐกิจพอเพียง, ด้านผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา, ด้านศิลปะและการแสดง, ด้านศิลปหัตถกรรม, ด้านการปกครองกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมและด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำนวนผู้ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 23 คน และมีเกณฑ์พิจารณาในแต่ละด้าน เช่นรางวัลที่เคยได้รับ และ การนำเสนอผลงาน

นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการพิจารณาบุคคลที่ส่งผลงานในด้านผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณธรรม โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจและได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นที่เรียบร้อย และได้ร่วมรับฟังและพิจารณาบุคลต้นแบบในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลต้นแบบเหล่านี้ให้เป็นตัวอย่างของจังหวัดอุบลราชธานีและกระทำความดีเพื่อสังคมต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603