ประกาศกระทรวงมหาดไทย​ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์​ฯ​ ของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม​ ตามคำสั่ง​ คสช​ 6/2562​ ประกาศในราชกิจจาแล้ว​


2019-08-04 02:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 320

โดยที่รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรประกอบอำชีพสุจริตของชุมชนเพื่อให้เศรษฐกิจมีควำมคล่องตัว เกิดกำรกระจำยรำยได้ เกิดกำรสร้ำงงำน ขณะเดียวกันก็ลดควำมขัดแย้งในชุมชนและจัดให้กิจกำร ที่อยู่นอกระบบเข้ำมำอยู่ในระบบให้ถูกต้องตำมกฎหมำย มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและมีกำรตรวจสอบ ควบคุมโดยรัฐ ตำมหลักกำรดังกล่ำวนี้ปรำกฏว่ำมีผู้นำอำคำรมำให้บริกำรเป็นที่พักแก่ประชำชนบ้ำง ใช้บ้ำนเรือนที่อยู่อำศัยให้บริกำรในรูปแบบของโรงแรมตำมแหล่งท่องเที่ยวต่ำง ๆ เพื่อหำรำยได้บ้ำง ซึ่งกรณีเหล่ำนี้มีจำนวนมำกกว่ำสองหมื่นแห่งที่ยังไม่ได้รับอนุญำตให้ดำเนินกำรได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำย

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท

โดยระบุว่า โดยที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตของชุมชน และจัดให้กิจการที่อยู่นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการตรวจสอบควบคุมโดยรัฐ แต่ปรากฏว่ามีผู้นำอาคารมาให้บริการเป็นที่พักแก่ประชาชนบ้าง ใช้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้บริการในรูปแบบของโรงแรมตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อหารายได้บ้าง ซึ่งกรณีเหล่านี้มีจำนวนมากกว่าสองหมื่นแห่งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อขัดข้องบางส่วนเนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมซึ่งมีจำนวนหลายพันแห่งตามจังหวัดต่าง ๆ มากกว่า 50 จังหวัด และยังมีที่ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอีกหลายพันแห่ง

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อขัดข้องที่มีอยู่ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ1 นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 18 ส.ค. พ.ศ.2564 ให้การประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 ได้รับยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดบริเวณ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

ข้อ 2 เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมไม่ให้มีการประกอบธุรกิจโรงแรมผิดไปจากที่กำหนดไว้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตาม

ข้อ3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอำคำรประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 ซึ่งใช้อาคารในการประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับและอาคารนั้นมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามกฎหมายกรณีใดกรณีหนึ่ง แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบถึงการฝ่าฝืนและดำเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 200 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร แต่ไม่น้อยกว่า ชั้นละ 2 เครื่อง ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ พร้อมทั้งยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อประกอบการตรวจสอบ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รมว.มหาดไทย ประกาศกำหนด

แหล่งที่มา : https://www.dailynews.co.th/politics/714383

30กรกฎาคม 62 ประกาศกระทรวงมหาดไทย​ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์​ฯ​ ของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม​ ตามคำสั่ง​ คสช​ 6/2562​ ประกาศในราชกิจจาแล้ว​


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603