พิธีเปิดโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


2019-10-02 03:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,138

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลชีวามิตรา หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมชาติ พงคนาไกร ประธานหอกาค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,และนางกรุณา คนานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดโรงพยาบาลชีวามิตรา

ภายในงาน ได้มีการกล่าวเปิดงาน โดย นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูไอซีซี จำกัด และ กล่าวอวยพรโดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์ธีรพล เจนวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชีวามิตรา แนะนำโครงการ "ปันโอกาสแห่งชีวิต ณ ชีวามิตรา”

และ นายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ รองผู้อำนวยการ แพทย์เฉพาะทาง ทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ายแพทย์ธีรพล เจนวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ นายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ รองผู้อำนวยการ แพทย์เฉพาะทาง ทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา กล่าว “โรงพยาบาลชีวามิตราพร้อมรองรับผู้ป่วยในการตรวจคัดกรอง

ปรึกษาปัญหาเรื่องโรคมะเร็งพร้อมการเข้ารับการรักษาแบบครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เน้นการวางแผนการรักษาให้เข้ากับผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นรายบุคคลตามประเภทของโรค พร้อมให้ข้อมูลกับผู้ป่วยเกี่ยวกับตัวเลือกในการรักษาและให้ผู้ป่วยสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทุกขั้นตอนและยังเปิดมิติใหม่แห่งการฉายรังสีเร่งอนุภาคเครื่องจำลองการรักษาแบบ 3-4 มิติ หรือ การรักษามะเร็งด้วยความร้อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สุดในภาคอีสาน

ประชาสัมพันธ์ในงานภายในงานยังมีการเปิดตัวโครงการ "ปันโอกาสแห่งชีวิต ณ ชีวามิตรา” พร้อมตรวจโรคมะเร็งให้ฟรี

เป็นการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยมะเร็งตับ-ท่อน้ำดี ให้กับประชาชน 30 วัน วันละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 600 คเนื่องจากมะเร็งตับ-ท่อน้ำดี เป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในอีสาน และคนไทยพบมะเร็งตับ-ท่อน้ำดีเมื่ออายุประมาณ 50 ปีในระยะโรคที่ลุกลามเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เสียโอกาสที่จะได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีเพราะมองข้ามความสำคัญของการคัดกรองโรคมะเร็ง ซึ่งผลการรักษาโรคมะเร็งขึ้นอยู่กับระยะโรคเมื่อเริ่มการรักษา นับเป็นโครงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยไมตรีจิตอย่างแท้จริง เพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ควรมองข้าม ไม่มีใครรู้ว่าโรคมะเร็งจะมาทักทายตัวเราเมื่อไหร่และการรับรู้ถึงการเป็นโรคมะเร็งได้เร็ว ย่อมมีหนทางที่จะรักษาได้ ที่นี่ ชีวามิตรา คือ คำตอบแห่งโอกาสครั้งใหม่ ในการรักษาโรคมะเร็งทุกรูปแบบอย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลและนัดหมาย โทร 045-958-888

Facebook fanpage: โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา

การให้บริการทางการแพทย์เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษา (CT SIMULATOR) การรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษา

การกำหนดขอบเขตตำแหน่งของการฉายรังสีที่ถูกต้อง และแม่นยำ มีความสำคัญอย่างมาก Computed Tomography Simulator หรือ CT Simulator เป็นเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ที่ระบุตำแหน่ง รูปร่าง และขนาดของชิ้นเนื้อเยื่อมะเร็ง ตลอดจนอวัยวะใกล้เคียง โดยเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผน (Computer Planning) เพื่อสร้างภาพ 3 มิติ ทำให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาโดยใช้ลำรังสีเข้าได้หลายทิศทางด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีนี้จะทำให้ปริมาณรังสีกระจายได้อย่างสม่ำเสมอครอบคลุมก้อนเนื้อร้าย และยังลดปริมาณรังสีต่ออวัยวะข้างเคียง จึงเหมาะกับรอยโรคที่มีความซับซ้อน

วิสัยทัศน์แห่งองค์กร ในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจของโรงพยาบาลว่าเราต้องการเป็นสถาบันเฉพาะทางที่มีความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งพร้อมสร้างเครือข่ายโรคมะเร็งให้มีความเข้มแข็งทั้งความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านโรคมะเร็งร่วมกับประชาคมอาเซียนและสุขภาพโลกและหวังว่าพี่น้องชาวอุบล ประชาชนในแถบภาคอีสานและทั่วประเทศไทยจะให้การต้อนรับโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา อย่างฉันท์มิตร คิดเสมือนว่าเราคือครอบครัว ญาติมิตร ที่พร้อมจะจับมือเรียนรู้ ต่อสู้ และอยู่กับโรคมะเร็งไปด้วยกัน เพราะสิ่งสำคัญที่สุดของการรักษา คือสภาพจิตใจของผู้ป่วย เราจึงตั้งใจที่จะดูแลทุกกรณีอย่างดีที่สุด ขอบคุณพันธมิตร และผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ให้โอกาสทางโรงพยาบาล ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการรักษา ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้เราจะเป็นสถาบันในการรักษาโรคมะเร็งระดับนานาชาติของประเทศไทยให้ได้”


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603