สภาวะเศรษฐกิจอุบล เดือน มิย.62 "หดตัว 2.63%" โดยเทียบกับ เดือนเดียวกันใน ปี 61


2019-08-02 09:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 145

คลังจังหวัดอุบล สรุป สภาวะเศรษฐกิจอุบล เดือน มิย.62 "หดตัว 2.63%" โดยเทียบกับ เดือนเดียวกันใน ปี 61 เป็นข้อมมูลภาครัฐ

บทสรุปผู้บริหาร

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอุบลราชธานีเดือนมิถุนายน 2562

หดตัวร้อยละ 2.63 เมื่ อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ ผ่านมา

จากด้านอุปทาน หดตัวร้อยละ2.90 พิจารณาจาก ภาคการบริการ หดตัว

ร้อยละ 16.07 รายได้การค้าปลีกลดลง

ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น

ภาคอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 14.72 พิจารณาจาก

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมลดลง แสดงให้เห็นว่ามีการ

ผลิตน้อยลง

ขณะที่ภาคการเกษตร มีมูลค่าผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.17จากยางพารา และจากด้านปศุสัตว์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ด้านอุปสงค์

ขยายตัวร้อยละ 2.34 พิจารณาจาก การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว

ร้อยละ 14.27 จ ากการเบิกจ่ายงบ ลงทุนและเบิกจ่ ายเงิน

นอกงบประมาณเพิ่มขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 6.94

จากการปล่อยสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้น

ขณะที่การบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ 12.20 จากการจดทะเบียนจำนวนรถยนต์ใหม่ลดลง

การค้าชายแดน หดตัวร้อยละ 5.50 การนำเข้าและการ

ส่งออกลดลง

สำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การจ้างงานในระบบ

ประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.33

ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝาก

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.89 ปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.48 และอัตรา

เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.30

แหล่งที่มาของข้อมูล คือ คลังจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603