สภา อบจ.อุบลราชธานี เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562


2019-06-05 14:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 99

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สภาอบจ.อุบลราชธานี เปิดประชุมสภา อบจ.สมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาฯ(ชั้น3)

โดยที่ประชุม ได้รับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 ครั้งที่หนึ่ง (เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562) รับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี สมัยวิสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่สอง จากนั้นได้เข้าสู่วาระเรื่องญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ญัตติขออนุมัติใช้จ่าย เงินสะสมของ อบจ.อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพื่อจ่ายคืนเงินค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีให้กับผู้ประกอบการ) และหารือเรื่องญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสิรินธร (ด่านช่องเม็ก) และวาระอื่นๆตามลำดับ

แหล่งที่มาข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

จารุณี-ข่าว/ ณัฐพล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603