การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564


2021-03-17 19:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 79

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธาน คนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการของโครงการสวัสดิการสังคมเฉพาะโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่คณะกรรมการส่งเสริมจัดการสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนตามความจำเป็นตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603