เครือข่ายกลุ่มเกษตร สหกรณ์ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)


2019-05-09 16:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 80

เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง

เครือข่ายกลุ่มเกษตร สหกรณ์ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม (ค้นได้เพิ่มเติม ข้างล่างนี้)

ประเภท facebook ที่จะเชื่อมโยง ค้นหาข้อมูลต่อไปได้

 1. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียติฯ อุบลราชธานี
 2. สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๔
 3. ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
 4. สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
 5. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔
 6. โครงการชลประทานอุบลราชธานี
 7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี (ศพจ.อบ.)
 8. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 9. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
 10. ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
 11. สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี
 12. สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ที่ 15
 13. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
 14. สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดอุบลราชธานี
 15. ด่านตรวจสัตว์น้ำอุบลราชธานี (ช่องเม็ก)
 16. ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี
 17. สภาเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603