อุบลฯ สานพลังประชารัฐ เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


2019-07-06 12:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 239

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ จุดรับซื้อข้าวโพดของสหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร

อุบลฯ สานพลังประชารัฐ เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ จุดรับซื้อข้าวโพดของสหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย

นายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในวันนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มีเป้าหมายพื้นที่ ๒ ล้านไร่ ซึ่งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการลงพื้นที่ร่วมกันในการกำหนดพื้นที่และสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๓๓ จังหวัด เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังปีการเพาะปลูก 2561/62 และสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าว ให้มาปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ตลาดต้องการและให้ผลตอบแทนสูง เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยรัฐจะเข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การประสานภาคเอกชนในการเข้ามารับซื้อผลผลิต การกำหนดราคาขายที่เป็นธรรม และการจัดทำประกันภัยพืชผล โดยจะยึดแนวทางการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตร ภายใต้แนวคิด “การตลาดนำการผลิต” พร้อมทั้งใช้กลไกสหกรณ์ในพื้นที่เข้ามาบริหารจัดการผลผลิตของเกษตรกรตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพราะสหกรณ์หลายๆแห่งมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์การตลาด ไม่ว่าจะเป็นฉาง ลานตาก ที่พร้อมจะเป็นจุดรับซื้อข้าวโพดให้แก่สมาชิกสหกรณ์หรือเกษตรกรทั่วไปที่ต้องการนำข้าวโพดมาขายได้อย่างสะดวก สบาย

สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมายพื้นที่ในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100,000 ไร่ ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9,605 ราย 83,494 ไร่ มีสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 แห่ง และมีการกำหนดจุดรับซื้อผลผลิตข้าวโพด แบ่งเป็น 18 จุด มีเอกชนที่เข้ามารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการฯ จำนวน 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำกัด, บริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำกัด, บริษัทฮะหลีอะกริเทรด จำกัด และบริษัท ก.พาณิชย์ จำกัด โดยในวันนี้ เป็นการเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นทางการของสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดรับซื้อของสหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด ที่จะให้บริการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอตาลสุม ที่มีพื้นที่เพาะปลูกรวมกันทั้งหมด 7,249 ไร่ โดยจะเปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ราคารับซื้อกิโลกรัมละ 8 บาท ที่ความชื้นไม่เกิน 14.5%

ซึ่งโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความมั่นใจที่จะหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนามากขึ้นในปีต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603